Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska Panaceum Joanna Woźniak z siedzibą w Świdnicy, ul. Kosynierów 2A/2.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony  Danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa – to informacje, które podawane są podczas rejestracji oraz w ramach wizyty w gabinecie lekarskim. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane podczas przebywania na terenie monitorowanym, co jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody.

4. Monitoring jest prowadzony tylko w pomieszczeniach i obszarach gdzie umieszczono oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w rejestracji czy w gabinecie lekarskim.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

b) Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

c) Rozliczenia świadczonych usług opieki medycznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

d) Przechowywania oświadczeń woli, w których upoważniacie Państwo inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

e) Kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług poprzez telefon lub e-mail, aby np. potwierdzić lub zmienić termin wizyty.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem.

f) Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

g) Realizacji obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, w tym przepisów  podatkowych, rachunkowych i prawnych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

h) Ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym za pomocą monitoringu wizyjnego.

Podstawa prawna: Art. 6 ust 1 pkt f RODO.

6. Świadcząc usługi medyczne jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta oraz jego opiekuna z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się dobrowolnie - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz uniemożliwi nam kontakt w celu poinformowania o potwierdzeniu lub zmianie terminu wizyty.

7. Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo
(w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), osobisty nr identyfikacyjny karty EKUZ, nr paszportu (w przypadku osób ubezpieczonych za granicą), informacje o stanie zdrowia, dane medyczne, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek z monitoringu wizyjnego.

8. Przysługują Państwu prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych współpracujących w celu zapewnienia ciągłości leczenia, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru, dostawcom usług teleinformatycznych, pocztowych, dostawcom usług prawnych, audytowych, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują przechowywać dokumentację medyczną. Maksymalnie 30 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania, maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Współpracujemy z

-----------------------------------------

Projekt: eRTe ®